L

REGULAMIN SKLEPU CCLOFT.PL

& I – Postanowienia ogólne

 1.Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego , prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej www.ccloft.pl

 2.Portale, o których mowa w pkt. 1, stanowią integralną część strony internetowej www.ccloft.pl

 3.Strony internetowe, o których mowa w pkt. 2, są zastrzeżone i stanowią wyłączną własność Firmy WJW Wojtyniak sp.z o.o. sp kom

 4.Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 a) Regulamin – niniejszy regulamin określający ogólne warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego

 b) Strona internetowa lub strona- zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci internetowej obsługiwanej sklep internetowy www.ccloft.pl , umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z przygotowanych w celach marketingowych mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez sklep internetowy lub jego partnerów oraz realizację operacji handlowych przez internet,

 c) Użytkownik – osobę fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez sklep internetowy www.ccloft.pl

 d) Sklep internetowy lub sklep – prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ccloft.pl umożliwiający dokonywanie zakupów przez Internet,

 e) Sprzedawca – WJW Wojtyniak sp.z o.o. sp. kom 60-185 Skórzewo ul. Spółdzielcza 14 mail : biuro@ccloft.pl

 f) Klient – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu towarów w sklepie na cele działalności gospodarczej,

 g) Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupu na cele nie związane bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością zawodową lub gospodarczą,

 h) Rejestracja – czynność polegającą na założeniu przez Klienta konta, przy wykorzystaniu środków udostępnionych przez Sprzedawcę na stronie www.ccloft.pl

 i) Towar – produkt w postaci mebli prezentowany przez Sprzedawcę w sklepie internetowym,

 j) Zamówienie – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zwarcia umowy sprzedaży określonego towaru przy wykorzystaniu sklepu internetowego,

 k) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem przy wykorzystaniu sklepu internetowego,

 l) Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm);

 §II Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1.Korzystając ze strony internetowej www.ccloft.pl Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 2.Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika prowadzącą do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej www.ccloft.pl

 3.Umowa o świadczenie usług informacyjnych zostaje zawarta w momencie wpisania przez Użytkownika w przeglądarce adresu internetowego www.ccloft.pl , zawierającego treści udostępniane w ramach strony internetowej lub skorzystania przez niego z przekierowania do takiej strony i zostaje rozwiązana w momencie wyjścia ze strony internetowej www.ccloft.pl

4.Sklep internetowy www.ccloft.pl zastrzega sobie prawo do: 
a) wysyłania do Użytkowników reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.); powyższe następuje po uprzednim wyrażeniu zgody na dostarczanie takich informacji, poprzez podanie przez Użytkownika konta e-mail; 
b )czasowego wyłączania usługi dostępu do strony internetowej, w sytuacji gdy będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacja, naprawa systemu),
c) całkowitego zaprzestania świadczenia usługi bez podania przyczyny,po uprzednim powiadomieniu Użytkowników.

   §III – Opis produktów

 1.Wszelkie informacje zwarte w sklepie internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

 2.Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę w sklepie towary są fabrycznie nowe.

 3.Prezentowana na stronie sklepu oferta ma charakter informacyjny i nie odzwierciedla stanów magazynowych.

 4.Jeżeli nie wskazano inaczej, zamówione przez Klienta towary są wykonywane na zlecenie Sprzedawcy u ich producenta według cech (układ, kolor, rodzaj obicia itp.) określonych w indywidualnym zamówieniu Klienta.

 §IV – Ceny

 1.Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto i zostały wyrażone w złotych polskich (PLN) .

 2.Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy towaru oraz  usługi  wniesienia mebli do mieszkania. Usługa transportowa

 3.Podane ceny stanowią informację wiążącą od chwili przyjęcia (potwierdzenia złożenia) zamówienia przez Sprzedawcę.

 §V – Przyjmowanie zamówień

 1.Składanie zamówień jest możliwe jedynie przez osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 2.Klient składa zamówienie poprzez zarejestrowanie się na stronie internetowej sklepu oraz wybór towaru poprzez kliknięcie zamieszczonej obok ikony „dodaj do koszyka”. Ponadto Klient może złożyć zamówienie osobiście w siedzibie firmy.

 3.Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Złożone zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia. Brak potwierdzenia zamówienia we wskazanym wyżej terminie oznacza, iż zamówienie nie zostało przez Sprzedawcę przyjęte do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest natomiast jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony.

 4.Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury lub paragonu w imieniu Klienta bez konieczności uzyskiwania jego podpisu.

 5.Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na ich brzmienie.

 6.Umowa zawierana jest w języku polskim zgodnie z regulaminem.

 §VI – Realizacja zamówień

 1.Realizacja zamówienia płatnego gotówką przy odbiorze rozpoczyna się niezwłocznie po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę oraz zaksięgowaniu na jego koncie kosztów dostawy towaru i wymaganej zaliczki w wysokości 30% wartości zamówienia.

Realizacja zamówienia płatnego z góry rozpoczyna się po zaksięgowania wpłaty obejmującej cenę oraz koszty dostawy towaru na koncie bankowym Sprzedawcy.

 2.Czas realizacji zamówienia obejmuje czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu i czas dostarczenia przesyłki do Klienta.

 3. Czas realizacji zamówienia na towary oferowane w sklepie wynosi 14-30 dni roboczych. Wszystkie produkty sa wykonywane na indywidualne zamówienie klienta .Czas realizacji zamówienia dla każdego produktu określany jest indywidualnie.

 6. Jeżeli termin dostawy nie może zostać zachowany Sprzedawca informuje o tym Klienta. W przypadku takim Klientowi przysługuje prawo anulowania złożonego zamówienia i otrzymania zwrotu zaliczki.

 6. Przy realizacji każdego zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę VAT lub Paragon, która jest dostarczana wraz z towarem.

 §VII – Sposoby płatności

 Sprzedający oferuje następujące sposoby płatności za pośrednictwem sklepu internetowego:
– gotówką przy odbiorze towaru,
– przelewem bankowym konto bankowe Sprzedawcy

 2. W przypadku zamówień mebli tapicerowanych posiadających cechy indywidualne wymagana jest wpłata zaliczki na konto Sprzedawcy w wysokości 10% wartości zamówionego towaru, nie mniej jednak niż 200,00 zł. Sprzedawca uzależnia rozpoczęcie realizacji zlecenia na meble tapicerowane od uiszczenia przez Klienta powyższej zaliczki.

 §VIII – Kredytowanie, zakupy ratalne

 1. Sprzedający nie oferuje sprzedaży ratalnej ( dane na dzień 09.01.2021)

 § IX – Dostawa

 1. Sprzedający zapewnia dostawę zamówionych towarów na terenie całej Polski na podstawie warunków określonych w zakładce JAK KUPIĆ MEBLE-TRANSPORT.

 2. Koszty dostawy towarów ponosi Klient i należy je doliczyć do ceny sprzedaży produktu .

 3. Wysokość kosztów dostawy uzgadniana jest indywidualne z każdym Klientem w sposób zgodny z procedurą składania zamówienia .

 4. Koszty dostawy nie mogą być wyższe od uzgodnionych ze Sprzedawcą.

 §X – Zwroty

 1. Klient będący Konsumentem , kupujący meble za pomocą portalu, może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru ,  wyłączając zamówienia indywidualne..

 2. Odstąpienie od umowy powinno zostać dokonane w formie pisemnej i własnoręcznie podpisane przez klienta. Odstąpienie od umowy powinno zostać doręczone osobiście do siedziby Sprzedawcy lub listem poleconym .

 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towaru, który został wykonany na indywidualne zamówienie Klienta.

 4.W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zamówiony towar w stanie niezmienionym Sprzedawcy pod adres siedziby Sprzedawcy: Tapicerstwo Wojtyniak Jan i Wanda 60-185 Skórzewo ul. Poznańska 50 niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie zamówionego towaru przed jego upływem. Do przesyłki należy dołączyć krótką informację, ze towar zostaje odesłany w związku z odstąpieniem od umowy, dołączyć kopię dokumentu zakupu oraz podać dokładne dane Klienta wraz z numerem rachunku bankowego, na który nastąpić ma zwrot pieniędzy.

 5. Jeżeli zakup dotyczył kilku produktów, a zwrot dotyczy tylko części z nich. Po otrzymaniu zwrotu Sprzedawca wystawi fakturę korygującą, którą Klient powinien podpisać i zwrotnie odesłać.

 6. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania podpisanej kopii faktury korygującej Sprzedawca zwróci pieniądze na podane przez Klienta konto.

 7. Zwrotowi podlega należność z tytułu zakupu towaru bez kosztów dostawy .

 §XI – Gwarancja i Reklamacje

 1. Na wszystkie towary udzielana jest gwarancja prawidłowego działania. Okres gwarancji wynosi 2 lata dla Konsumentów i 1 rok dla pozostałych Klientów .

 2. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w przepisie art. 558 Kodeksu cywilnego.

 3. Klientom będącym konsumentami przysługują wszelkie uprawnienie z tytułu niezgodności towaru z umową określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego.

 4. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej  biuro@ccloft.pl lub pisemnie.

 5. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej należy wypełnić dostępny w zakładce sklepu kontakt – reklamacje formularz reklamacyjny i wysłać go na adres sklepu.

 6. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie maksymalnie 14 dni  od daty ich wpływu.

 7 . Sklep zastrzega sobie możliwość błędów w opisach , oraz różnice w towarach wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolory, proporcje itp.) i nie stanowią one podstaw reklamacji zakupionego towaru.

 7. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis i w przypadku jej uznania, uszkodzony towar zostaje naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy. Jeżeli wymiana jest niemożliwa z powodu niedostępności towaru Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inny o parametrach nie gorszych od reklamowanego. Można także zgłosić wadę poprzez wysłanie skanu dokumentów zakupu oraz  dokładnych zdjęć produktu na adres : biuro@ccloft.pl

 §XII – Dane osobowe

 1. Składając zamówienie lub zakładając konto w sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy WJW Wojtyniak sp.z o.o. sp kom oraz na ich przetwarzanie i przekazywanie innym podmiotom w celu niezbędnym do realizacji umowy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 296 z późn. zm.).

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę.

 3. Dane osobowe są przechowywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do zgromadzonych danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 §XIII – Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie praw konsumenta oraz obowiązujące przepisy prawa.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania zmienionego regulaminu na stronie internetowej www.ccloft.pl

Nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaniem zmian, do których zastosowanie będzie mieć regulamin w dotychczasowym brzmieniu, chyba że Kupujący po niezwłocznym zawiadomieniu go przez Sprzedawcę o wprowadzonych zmianach wyrazi na nie zgodę.

Skórzewo dnia 09.01.2021 reg.1/2021


Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. Cookies.RODO

1. Informacje ogólne
1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.ccloft.pl
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: WJW Wojtyniak sp zoo sp k , 60-185 Skórzewo
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: ccloft@op.pl
4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
◦ Obsługa zapytań przez formularz
◦ Realizacja zamówionych usług
◦ Prezentacja oferty lub informacji
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
◦ Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
◦ Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
3. Hosting
1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: superhost.pl
2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.
3. Pod adresem https://superhost.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.
4. Firma hostingowa:
◦ stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
◦ stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
◦ stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
◦ stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
◦ stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
◦ stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
◦ powołała Inspektora Ochrony Danych.
5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
◦ zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
◦ czas nadejścia zapytania,
◦ czas wysłania odpowiedzi,
◦ nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
◦ informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
◦ adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
◦ informacje o przeglądarce użytkownika,
◦ informacje o adresie IP,
◦ informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
◦ informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.
4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
◦ kurierzy
◦ banki
◦ firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
◦ dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
◦ ich sprostowania,
◦ usunięcia,
◦ ograniczenia przetwarzania,
◦ oraz przenoszenia danych.
4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
5. Informacje w formularzach
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
6. Logi Administratora
1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
7. Istotne techniki marketingowe
1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie anonimowe informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
8. Informacja o plikach cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
◦ Edge
◦ Internet Explorer
◦ Chrome
◦ Safari
◦ Firefox
◦ Opera
Urządzenia mobilne:
◦ Android
◦ Safari (iOS)
◦ Windows Phone

logo
logo

CCLOFT – Z miłości do drewna – to marka produkująca meble i dekoracje w stylu loft oraz industrial

DANE KONTAKTOWE

© CC LOFT 2018. wszelkie prawa zastrzeżone.

Kontakt